Algemene en privacy voorwaarden

De volgende algemene voorwaarden (hierna 'de Algemene Voorwaarden') zijn van toepassing op alle zakelijke relaties tussen FG-Software en de Klant. De jongste bijwerking van de Algemene Voorwaarden werd gepost op 08/02/2024.

1. Definities
1.1. 'Abonnement' verwijst naar het abonnement van de Klant op het gebruik van het SaaS-platform gedurende een Abonnementsperiode in ruil voor het Abonnementsgeld, zoals tussen FG-Software en de Klant in het Orderformulier wordt overeengekomen.
1.2. 'Abonnementsgeld' verwijst naar de jaarlijkse, vooruitbetaalde abonnementskosten die de Klant in ruil voor het SaaS-platform verschuldigd is, zoals in het Orderformulier wordt gespecificeerd.
1.3. 'Abonnementsperiode' verwijst naar de duur van de Overeenkomst.
1.4. 'API' verwijst naar de application programming interface waardoor twee of meer computerprogramma's met elkaar kunnen communiceren.
1.5. 'Derde Partij' verwijst naar een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie of een andere entiteit die geen Partij bij deze Overeenkomst noch een verbonden partij is.
1.6. 'Fout' verwijst naar elke materiële, verifieerbare en reproduceerbare storing die door het SaaS-platform of de API wordt veroorzaakt (waarbij elke niet-conformiteit als gevolg van Misbruik uitdrukkelijk wordt uitgesloten).
1.7. 'Gegevensverwerkingsovereenkomst' verwijst naar een overeenkomst zoals in Bijlage 2 bij deze Algemene Voorwaarden wordt uiteengezet die de Verwerking van Persoonsgegevens door of namens FG-Software regelt in overeenstemming met de Gegevensbeschermingswetten.
1.8. 'Gegevensbeschermingswetten' verwijst naar alle toepasselijke wetten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, met inbegrip van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679) zolang deze van kracht is en van toepassing is op de Klantgegevens.
1.9. 'Gebruiker' verwijst naar elke werknemer, freelancer, aannemer, consultant, leverancier of andere vertegenwoordiger van de Klant die van de Klant toestemming heeft gekregen om het SaaS-platform door of namens de Klant te gebruiken voor de interne bedrijfsdoeleinden van de Klant in overeenstemming met het beoogde doel van het SaaS-platform en conform de voorwaarden van de Overeenkomst.
1.10. 'Hostingpartner' verwijst naar Combel (of een andere leverancier van hostingdiensten met wie FG-Software in de toekomst een contract zou sluiten, zoals van tijd tot tijd aan de Klant zal worden meegedeeld).
1.11. 'Implementatiediensten' verwijst naar het implementeren en lanceren van het SaaS-platform zodat dit voor de Klant operationeel wordt, conform wat tussen de Klant en FG-Software wordt overeengekomen en in het Orderformulier wordt uiteengezet.
1.12. 'Intellectuele-eigendomsrechten' verwijst naar alle nu of in de toekomst bestaande (a) rechten in verband met werken van auteurschap, met inbegrip van auteursrechten, voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komende werken of maskeerwerkrechten, naburige rechten en morele rechten; (b) rechten op handelsmerken of dienstmerken; (c) rechten op handelsgeheimen; (d) octrooien, patentrechten, rechten op knowhow en handelsgeheimen, en industriële-eigendomsrechten; (e) rechten op lay-outontwerpen, ontwerprechten, topografische rechten; (f) internetdomeinnamen; (g) rechten op software en computersoftwareprogramma's (met inbegrip van maar niet beperkt tot bron- en objectcode), rechten op gegevens, sui generis rechten op databanken en de documentatie daarvan; en andere eigendomsrechten van elke soort en aard, andere dan handelsmerken, dienstmerken, rechten op handelsimago en soortgelijke, al dan niet geregistreerde rechten; en (h) alle registraties, aanvragen, hernieuwingen, verlengingen of heruitgaven van elk van voorgaande elementen, en dat telkens in eender welk rechtsgebied waar ook ter wereld.
1.13. 'Klant' verwijst naar de klant die in het Orderformulier vermeld staat.
1.14. 'Klantgegevens' verwijst naar alle inhoud, gegevens of informatie die de Klant of Gebruiker verstrekt, verzendt, uploadt naar of beschikbaar stelt via het SaaS-platform (handmatig of automatisch via API's).
1.15. 'Orderformulier' verwijst naar de order door middel van een door beide Partijen ondertekend schriftelijk of elektronisch document, zoals tussen de Klant en FG-Software wordt overeengekomen en zoals vermeld op het voorblad met als titel 'Orderformulier'.
1.16. 'Overeenkomst' verwijst naar de contractuele relatie tussen FG-Software en de Klant, met inbegrip van de Algemene Voorwaarden en de eventuele bijlagen zoals het Orderformulier van FG-Software en de Gegevensverwerkingsovereenkomst, alsook alle andere toepasselijke overeenkomsten tussen FG-Software en de Klant.
1.17. 'Partij' verwijst naar FG-Software of de Klant afzonderlijk.
1.18. 'Partijen' verwijst naar FG-Software en de Klant gezamenlijk.
1.19. 'Professionele Diensten' verwijst naar alle andere diensten met betrekking tot het SaaS-platform dan deze die elders worden beschreven, zoals van tijd tot tijd tussen de Klant en FG-Software kan worden overeengekomen en in een Orderformulier wordt uiteengezet.
1.20. 'SaaS-platform' verwijst naar de gepatenteerde 'Software as a Service' en de bijbehorende diensten, functies, inhoud, programma's of applicaties (webgebaseerd of mobiel) die werden ontwikkeld door en eigendom zijn van FG-Software.
1.21. 'Vertrouwelijke informatie' van een Partij verwijst naar schriftelijke, mondelinge, elektronische of andere informatie van die Partij (i) die expliciet als vertrouwelijke of door eigendomsrechten beschermde informatie aangemerkt is, of (ii) die redelijkerwijs als vertrouwelijke informatie moet worden beschouwd of die traditioneel als vertrouwelijke informatie wordt erkend, ongeacht of ze uitdrukkelijk als vertrouwelijk is aangemerkt of niet, met inbegrip van maar niet beperkt tot alle materialen, documenten, databanken, tekeningen, diagrammen, berekeningen, cijfers, procedures, processen, bedrijfsmethodologieën, contracten (inclusief de Overeenkomst), financiële, technische en juridische informatie, budgetten, salesmarketing-, pr-, reclame- en handelsplannen, ideeën, strategieën, prognoses, bedrijfsplannen, strategische uitbreidingsplannen, producten en productontwerpen.
1.22. 'Workaround' verwijst naar een voorgestelde reeks acties of aanbevelingen die bedoeld zijn om, indien zij correct worden geïmplementeerd, een Fout in het SaaS-platform of de API te corrigeren en/of de functionaliteit van het SaaS-platform te herstellen, of om voor een gelijkwaardige of vergelijkbare maar niet inferieure functionaliteit te zorgen.

2. Toepasselijkheid en aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden
2.1. Deze Algemene Voorwaarden hebben voorrang op alle andere voorwaarden van de Klant of van een Derde Partij, zelfs indien daarin is bepaald dat alleen die voorwaarden van toepassing zijn en zelfs indien FG-Software geen bezwaar heeft gemaakt tegen die voorwaarden.
2.2. Door het uitvoeren van de Overeenkomst of enig ander document dat naar deze Algemene Voorwaarden verwijst, of door het SaaS-platform te gebruiken, erkent de Klant dat hij deze Algemene Voorwaarden heeft gelezen, begrijpt en accepteert, en dat hij aanvaardt hierdoor gebonden te zijn. Bent u een werknemer (of aannemer) van de Klant en aanvaardt u deze Algemene Voorwaarden namens de Klant, dan verklaart en garandeert u dat (i) u over de volledige wettelijke bevoegdheid beschikt om de Klant tot deze Algemene Voorwaarden te verbinden; (ii) u de Algemene Voorwaarden hebt gelezen en begrepen; en (iii) u namens de Klant akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden.

3. Licentie om het SaaS-platform te gebruiken
3.1. Onder voorbehoud van de volledige en tijdige betaling van het Abonnementsgeld en de nakoming van de Overeenkomst verleent FG-Software hierbij aan de Klant een persoonlijke, beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-toewijsbare en wereldwijde licentie om zich toegang te verschaffen tot en gebruik te maken van het SaaS-platform (en om toegang en gebruik door zijn Geautoriseerde Gebruikers toe te staan), en dit voor het aantal Gebruikers, voor de duur van het Abonnement van de Klant en voor de interne bedrijfsdoeleinden van de Klant conform de Overeenkomst. Het recht op toegang tot eender welke softwarecode (inclusief objectcode, intermediate code en broncode) van het SaaS-platform is niet inbegrepen in voornoemde licentie.
3.2. De reikwijdte van de krachtens artikel 3.1 verleende licentie is beperkt tot het standaardgebruik of het beperkte gebruik, de capaciteit en het aantal gebruikers zoals in het Orderformulier wordt gespecificeerd.
3.3. FG-Software heeft het recht om het gebruik van het SaaS-platform te monitoren en om te controleren of het gebruik in overeenstemming is met de Overeenkomst. Indien uit een dergelijke controle zou blijken dat de Klant meer gebruikers het SaaS-platform laat gebruiken dan overeengekomen, heeft FG-Software het recht om voor de resterende duur van de Overeenkomst op pro-ratabasis het overeenkomstige hogere Abonnementsgeld aan te rekenen en hiervoor een correctiefactuur te versturen, terwijl de licentie die conform punt 3.1 wordt verleend, automatisch dienovereenkomstig wordt uitgebreid voor eventuele verlengingstermijnen die ingevolge de Overeenkomst worden verleend.
3.4. De Klant kan te allen tijde zijn licentie voor het gebruik van het SaaS-platform uitbreiden (met betrekking tot bijkomende gebruikers) in overeenstemming met de voorwaarden en tarieven van FG-Software die op dat ogenblik gelden. FG-Software verstuurt een aanvullende factuur om deze uitgebreide licentie formeel vast te leggen. Er hoeft geen nieuw Orderformulier te worden ondertekend. De uitgebreide licentie wordt onmiddellijk geactiveerd en blijft voor de resterende duur van de Overeenkomst van kracht (en wordt daarna automatisch verlengd in overeenstemming met de bepalingen van deze Overeenkomst). Alle bepalingen van deze Algemene Voorwaarden zijn mutatis mutandis van toepassing op deze uitgebreide licentie.
3.5. Het is de Klant niet toegestaan om: (i) reservekopieën te maken van het SaaS-platform zonder de toestemming van FG-Software; (ii) afgeleide werken op basis van het SaaS-platform tot stand te brengen of te creëren zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van FG-Software; (iii) het SaaS-platform toe te wijzen, te distribueren, in sublicentie te geven, te huren, over te dragen, te verkopen, te leasen, te verhuren, in rekening te brengen of anderszins te verhandelen of te bezwaren, of het SaaS-platform te gebruiken namens een Derde, beschikbaar te stellen aan een Derde of toe te staan of te dulden dat een Derde een van voorgaande dingen doet; (iv) het SaaS-platform, de Implementatiediensten, de Professionele Diensten of eender welk deel daarvan te kopiëren, te dupliceren, te reverse-engineeren, te decompileren, te demonteren, op te nemen of anderszins te reproduceren, behalve zoals uitdrukkelijk vermeld in deze Algemene Voorwaarden; (v) eender welke verwijzingen naar auteursrechten of andere eigendomsrechten op het SaaS-platform, de Implementatiediensten of de Professionele Diensten te verwijderen of te wijzigen.

4. Gebruikersaccounts
4.1. Het door de Klant aangewezen Single Point Of Contact (hierna 'SPOC'), zoals vermeld in het Orderformulier, moet een gebruikersaccount aanmaken voor elke Gebruiker die het SaaS-platform wil gebruiken.
4.2. De Klant erkent en stemt ermee in dat elke gebruikersaccount persoonlijk is en dat de inloggegevens niet mogen worden gedeeld met Derden. Indien de Klant redenen heeft om aan te nemen dat onbevoegden toegang hebben verkregen tot zijn accountgegevens (of, indien van toepassing, de accountgegevens van een Gebruiker), dient hij onmiddellijk contact op te nemen met FG-Software zoals in het Orderformulier wordt beschreven om het gebruikersaccount op te schorten.
4.3. FG-Software behoudt zich het recht voor om een gebruikersaccount op te schorten of te beëindigen als dit inbreuk maakt op deze Algemene Voorwaarden of de gebruiksvoorwaarden (indien van toepassing).

5. Implementatiediensten
5.1. Zoals tussen de Partijen in het Orderformulier wordt overeengekomen, dient FG-Software de installatie en/of configuratie van het SaaS-platform uit te voeren in overeenstemming met de beschrijving op het betreffende Orderformulier.
5.2. Na de uitvoering van de Implementatiediensten door FG-Software dienen de Partijen hierover een feedbackronde te organiseren. Na deze feedbackronde (en eventuele bijsturingen, zoals tussen Partijen wordt overeengekomen) sluit FG-Software de fase van de Implementatiediensten formeel af. Tussen het einde van de Implementatiefase en de effectieve volledige ingebruikneming van het SaaS-platform kan een korte periode zitten.

6. Onderhoud, ondersteuning en hosting
6.1. Indien de Klant FG-Software in verband met een Fout om technische ondersteuning vraagt, dient FG-Software alle vanuit commercieel oogpunt redelijke inspanningen te leveren om een oplossing of Workaround te leveren voor de Fouten die zich tijdens het gebruik van het SaaS-platform voordoen.
6.2. Het SaaS-platform wordt gehost in de datacenters van de Hostingpartner van FG-Software en deze hosting is onderworpen aan het toepasselijke dienstenaanbod van de Hostingpartner. FG-Software garandeert niet dat het SaaS-platform ononderbroken beschikbaar zal zijn en de Klant gaat ermee akkoord dat het SaaS-platform tijdens periodes van gepland of niet-gepland onderhoud door FG-Software of de Hostingpartner onbeschikbaar kan zijn. Voor zover redelijkerwijs mogelijk dient FG-Software de Klant op de hoogte te brengen van elk gepland onderhoud.
6.3. De Klant verklaart en garandeert dat hij akkoord gaat met de voorwaarden en bepalingen van de nieuwste versie van de gebruiksvoorwaarden van de Hostingpartner die beschikbaar is op https://www.combell.com/nl/over-combell/algemene-voorwaarden. De Klant verleent namens zijn Gebruikers toestemming aan de Hostingpartner voor de verwerking van alle Persoonsgegevens zoals bedoeld in deze Overeenkomst.

7. Professionele diensten
7.1. In geval van akkoord hieromtrent tussen FG-Software en de Klant zoals schriftelijk in het Orderformulier wordt gespecificeerd, mag FG-Software Professionele Diensten verlenen aan de Klant. Tenzij anders vermeld in het betreffende Orderformulier, worden alle Professionele Diensten aangerekend in de vorm van een vaste, niet-terugvorderbare vergoeding.
7.2. FG-Software dient te handelen met redelijke zorgvuldigheid en deskundigheid bij het verlenen van de Professionele Diensten. De verplichting tot het verlenen van de Professionele Diensten dient als een inspanningsverbintenis te worden beschouwd en verbindt FG-Software niet tot het behalen van een vooraf bepaald resultaat. FG-Software levert Professionele Diensten in volledige onafhankelijkheid. Alle tijdschema's die in het Orderformulier opgenomen zijn of anderszins worden gespecificeerd, worden geacht louter indicatief te zijn en verbinden FG-Software niet, tenzij uitdrukkelijk overeengekomen is dat zij bindend zijn. Het verlenen van de Professionele Diensten is te allen tijde afhankelijk van de loyale medewerking van de Klant. In het bijzonder, en zonder afbreuk te doen aan het algemene karakter van het voorgaande, dient de Klant tijdig alle nodige toegangen, goedkeuringen, bedrijfsregels en gegevens te verstrekken om FG-Software in staat te stellen de Professionele Diensten te verlenen. FG-Software is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het laattijdig of niet verlenen van de Professionele Diensten als gevolg van de verplichting van de Klant om te goeder trouw mee te werken of de noodzakelijke input te leveren. De reikwijdte van de Professionele Diensten kan alleen in onderling overleg worden gewijzigd en dergelijke wijziging(en) moet(en) schriftelijk worden vastgelegd.
7.3. De relatie tussen de Partijen is die tussen onafhankelijke contractanten. Geen van beide Partijen is een agent van de andere Partij en geen van hen is gemachtigd om namens de andere Partij contracten te sluiten, uitdrukkelijk noch stilzwijgend, tenzij met de voorafgaande schriftelijke toestemming van die Partij en voor doeleinden die uitdrukkelijk verband houden met de uitvoering van deze Overeenkomst. De Klant oefent in geen geval het gezag van een werkgever uit, noch gedeeltelijk noch volledig, ten aanzien van het personeel van FG-Software (en wordt niet geacht dit te doen).

8. Klantgegevens
8.1. Alle Klantgegevens (inclusief de Intellectuele-eigendomsrechten hierop) blijven eigendom van de Klant. De Klant verleent hierbij aan FG-Software een niet-exclusieve, royaltyvrije, wereldwijde, sublicentieerbare, overdraagbare licentie om de Klantgegevens te gebruiken, te kopiëren, te bewaren, te wijzigen, te verzenden en weer te geven zoals nodig is voor de doeleinden van deze Overeenkomst.
8.2. De Klant dient FG-Software te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle vorderingen in verband met de Klantgegevens.
8.3. De Klant dient op een billijke en redelijke wijze gebruik te maken van de gegevensopslagcapaciteit van het SaaS-platform en de bijbehorende API. FG-Software bepaalt naar eigen goeddunken wat redelijkerwijs toelaatbaar is. Indien de Klant een dergelijk redelijk en billijk gebruik overschrijdt, kan FG-Software Klantgegevens van het SaaS-platform verwijderen na kennisgeving aan de Klant. Indien de Klant hier schriftelijk om verzoekt, stelt FG-Software alle verwijderde Klantgegevens ter beschikking op een externe harde schijf of op een andere digitale drager (naar goeddunken van FG-Software). FG-Software rekent deze dienst aan de Klant aan tegen de in het Orderformulier vermelde tarieven. De Klant is als enige verantwoordelijk voor de juistheid en nauwkeurigheid van de Klantgegevens. FG-Software is in geen geval verantwoordelijk voor schade of aansprakelijkheid die voortvloeit uit de onnauwkeurige of onjuiste invoer van Klantgegevens in het SaaS-platform. De Klant erkent en aanvaardt hierbij dat de nauwkeurigheid en kwaliteit van de outputgegevens afhankelijk is van de nauwkeurigheid en juistheid van de Klantgegevens. De Klant (en, indien van toepassing, elke Gebruiker) draagt de volledige verantwoordelijkheid voor het gebruik, de interpretatie of de implementatie van de outputgegevens die door het gebruik van het SaaS-platform worden gegenereerd en FG-Software kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die als gevolg daarvan wordt geleden door de Klant (of, indien van toepassing, de eindgebruikers).
8.4. De Klant garandeert FG-Software dat de Klantgegevens geen inbreuk maken op de Intellectuele-eigendomsrechten of andere wettelijke rechten van eender welke Derde Partij, en de van toepassing zijnde wetgeving niet overtreden.

9. Intellectueel eigendom
9.1. FG-Software bezit en behoudt exclusief alle rechten, aanspraken en belangen in en op alle Intellectuele-eigendomsrechten op of behorend tot zijn SaaS-platform (met inbegrip van alle updates of upgrades ervan en de bijbehorende onderliggende software, computerprogramma's, platforms, applicaties, algoritmen, softwarecode en methodologie), de Professionele Diensten, de Implementatiediensten, zijn website en alle bijbehorende documentatie en al het materiaal in verband hiermee (inclusief alle kopieën en delen daarvan), in machine leesbare of gedrukte vorm, met inbegrip van maar niet beperkt tot (i) alle software en al het materiaal in verband met het SaaS-platform, de Professionele Diensten, de Implementatiediensten en zijn website, en (iii) alle hiermee gerelateerde technische knowhow. De Klant stemt ermee in onderworpen te zijn aan de eigendomsrechten die op het SaaS-platform rusten en aanvaardt om deze eigendomsrechten te respecteren. De Klant aanvaardt om zich te onthouden van het verwijderen, onderdrukken of wijzigen, op welke manier dan ook, van eigendomsaanduidingen - inclusief aanduidingen van handelsmerken of auteursrechten - op of in het SaaS-platform, of die zichtbaar zijn tijdens de werking van het platform, op media of in documentatie. De Klant dient dergelijke eigendomsaanduidingen op te nemen of te reproduceren op alle toegestane backups of andere kopieën.
9.2. FG-Software maakt geen aanspraak op enige intellectuele rechten, titels of belangen met betrekking tot de afbeeldingen die door de Klant naar het SaaS-platform zouden worden geüpload. De Klant en zijn Gebruikers zijn verantwoordelijk voor alle inhoud die naar het SaaS-platform wordt geüpload.
9.3. Er wordt uitdrukkelijk begrepen, erkend en overeengekomen dat de Klant aan FG-Software voor alle redelijke suggesties, opmerkingen en feedback met betrekking tot het SaaS-platform een wereldwijde, niet-exclusieve, eeuwigdurende, onherroepelijke, royaltyvrije, volledig betaalde licentie verleent om dergelijke feedback vrij te gebruiken voor zijn eigen doeleinden.
9.4. Het SaaS-platform kan dienstmerken of handelsmerken van FG-Software bevatten, evenals van zijn filialen of andere ondernemingen, in de vorm van woorden, afbeeldingen en logo's. Het gebruik van het SaaS-platform door de Klant leidt niet tot het ontstaan van enig recht of enige licentie voor de Klant om dergelijke dienstmerken/handelsmerken te gebruiken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van het betreffende dienstmerk/handelsmerk. Het SaaS-platform wordt ook beschermd door internationale wetgeving in verband met auteursrechten. Het is de Klant ten strengste verboden om eender welk deel van het SaaS-platform te kopiëren, te verspreiden, te gebruiken of te publiceren. Het gebruik van het SaaS-platform verleent de Klant of de Gebruiker geen enkel eigendomsrecht op het SaaS-platform.

10. Financiële voorwaarden
10.1. Aan de Klant wordt een jaarlijks Abonnementsgeld in rekening gebracht dat vóór het begin van elk contractjaar moet worden betaald, tenzij anders wordt vermeld in het Orderformulier.
10.2. Het Abonnementsgeld kan niet worden terugbetaald. Er worden geen terugbetalingen verricht of tegoeden bijgeschreven voor gebruikslicenties voor het SaaS-platform van minder dan een volledig jaar. Er zijn ook geen terugbetalingen voor upgrades/downgrades, annuleringen van accounts, ongebruikte jaren met een openstaand account of een lager aantal effectieve gebruikers dan overeengekomen op het Orderformulier.
10.3. Gedurende de looptijd van de Overeenkomst behoudt FG-Software zich het recht voor om jaarlijks op één (1) januari zijn prijzen, vergoedingen, tarieven en kosten te herzien op basis van de Agoria DIGITAL-index die aan de referteloonkosten in de technologische sector gekoppeld is en door werkgeversorganisatie Agoria wordt gepubliceerd. Voor deze herziening wordt de volgende formule toegepast: p = P0 * [0,2 + 0,8 * (S/S0)] waarbij: p = de herziene prijs/vergoedingP0 = de initiële prijs zoals vermeld op het OrderformulierS0 = het nationale gemiddelde referteloon in de digitale en technologische sector zoals gepubliceerd door Agoria (d.w.z. Agoria DIGITAL) (hierna 'het Referteloon') op de datum van inwerkingtreding van deze Overeenkomst en beschikbaar op www.agoria.be (of, indien deze index niet langer wordt gepubliceerd, de index die deze index vervangt of, indien deze index niet beschikbaar is, een andere index die de stijging van de loonkosten (in de digitale of technologische sector) weergeeft)S = het referteloon op het moment van de herziening
10.4. De Klant dient FG-Software nauwkeurige factureringsgegevens te verstrekken en moet deze gegevens bijgewerkt houden.
10.5. Door zich op het SaaS-platform te abonneren verleent de Klant FG-Software het recht om de kredietkaart van de Klant te debiteren of de Klant via andere betalingsmethoden te factureren, zoals in het van toepassing zijnde Orderformulier werd overeengekomen, voor de licentievergoedingen die verband houden met het SaaS-platform, zoals verlengingsvergoedingen of vergoedingen voor Professionele Diensten of Implementatiediensten. Voor elke wijziging in het Abonnementsgeld als gevolg van bijkomende diensten waarom de Klant heeft verzocht, debiteert FG-Software automatisch de door de Klant verstrekte kredietkaart of factureert het de Klant via andere betalingsmethoden conform het nieuwe tarief voor de volgende facturatieperiode.
10.6. Alle onbetwiste facturen (of delen daarvan) moeten worden betaald en alle betalingen moeten worden ontvangen binnen dertig (30) dagen na de factuurdatum. Betwistingen moeten binnen tien (10) werkdagen na de factuurdatum per aangetekende brief worden gemeld (met opgave van de reden voor de betwisting), zo niet wordt de factuur geacht door de Klant te zijn aanvaard.
10.7. Op alle bedragen van onbetwiste facturen (of delen ervan) die niet op de vervaldag betaald zijn, worden automatisch en zonder voorafgaande kennisgeving verwijlinteresten aangerekend op basis van de rentevoet die van toepassing is krachtens de Belgische wet van 2 augustus 2002 (zoals deze van tijd tot tijd wordt gewijzigd), welke interest wordt samengesteld op dagbasis, te rekenen vanaf de vervaldag tot de ontvangst van de volledige betaling. Daarnaast dient de Klant alle kosten te betalen die FG-Software moet maken als gevolg van de (buiten)gerechtelijke invordering van de betalingsverplichting van de Klant op grond van deze Overeenkomst, met een minimum van 250 euro. Indien de Klant nalaat openstaande bedragen te betalen, kan FG-Software zijn verplichtingen en de rechten van de Klant opschorten tot de ontvangst van de betaling.
10.8. Indien het gebruik van het SaaS-platform, de Professionele Diensten of de Implementatiediensten de Klant extra kosten en/of uitgaven vanwege Derde Partijen oplevert (met inbegrip van maar niet beperkt tot kosten voor software-integratie), dan is de Klant hiervoor als enige verantwoordelijk en kan hij deze kosten niet op FG-Software verhalen.
10.9. De Klant dient alle van toepassing zijnde internationale, federale, nationale en lokale belastingen op de toegevoegde waarde, accijnzen, invoerrechten, verkoop- en gebruiksbelastingen en alle andere belastingen, kosten en taksen te betalen die niet op de netto-inkomsten van FG-Software gebaseerd zijn en die op of als gevolg van deze Overeenkomst worden geheven. Dergelijke belastingen, (bank)kosten en taksen die FG-Software namens een overheidsinstantie of financiële instelling van de Klant ontvangt, mogen niet worden beschouwd als een onderdeel van, een inhouding op of een verrekening met de betalingen die op grond van deze Overeenkomst aan FG-Software verschuldigd zijn.
10.10. Alle vergoedingen die op grond van deze Overeenkomst aan FG-Software verschuldigd zijn, moeten worden betaald zonder recht op verrekening of tegenvordering en vrij van welke inhoudingen of aftrekken dan ook, tenzij de wet dit vereist, in welk geval de Klant zich er tegenover FG-Software toe verbindt de bijkomende bedragen te betalen die nodig zijn om ervoor te zorgen dat de nettobedragen die FG-Software na alle inhoudingen en aftrekken ontvangt, niet lager zijn dan de betalingen die het zou hebben ontvangen zonder dergelijke inhoudingen of aftrekken. De bedragen waarvan deze Overeenkomst de betaling voorziet, zijn exclusief de van toepassing zijnde belasting op de toegevoegde waarde of andere belastingen, die bijkomend aan de Klant in rekening zullen worden gebracht.
10.11. Alle prijzen zijn vermeld in euro, tenzij anders vermeld.

11. Vertrouwelijkheid
11.1. Elke Partij (de 'Ontvangende Partij') begrijpt dat de andere Partij (de 'Bekendmakende Partij') vertrouwelijk en/of door eigendomsrechten beschermd materiaal met betrekking tot de activiteiten van de Bekendmakende Partij kan onthullen (Vertrouwelijke Informatie). Met betrekking tot de Vertrouwelijke Informatie (die zij verneemt tijdens de onderhandelingen over en/of de uitvoering van de Overeenkomst) verbindt elke Partij zich ertoe om (i) deze alleen te gebruiken voor de uitvoering van de Overeenkomst; (ii) deze op passende wijze te beschermen en te beveiligen; en (iii) deze geheim te houden en slechts bekend te maken, met de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Bekendmakende Partij, aan haar agenten, werknemers, professionele adviseurs, onderaannemers of consultants voor wie de kennis van dergelijke Vertrouwelijke Informatie strikt noodzakelijk is, en dit uitsluitend voor de doeleinden van de uitvoering van haar rechten en verplichtingen op grond van de Overeenkomst. De Partijen dragen er zorg voor dat voornoemde personen aan even strenge geheimhoudingsverplichtingen onderworpen zijn als deze waarin deze Algemene Voorwaarden voorzien. Elke Partij brengt de andere Partij onmiddellijk op de hoogte als zij zich bewust wordt van een inbreuk op de geheimhoudingsplicht en verleent de andere Partij alle redelijke bijstand in verband hiermee.
11.2. Deze bepaling houdt ook in dat FG-Software de informatie van verschillende Klanten vertrouwelijk zal behandelen, voor zover dit van toepassing is.
11.3. De bepalingen van dit punt 11 zijn niet van toepassing op informatie die: (i) wordt bekendgemaakt of tot het publieke domein gaat behoren op een andere manier dan door een inbreuk op deze Algemene Voorwaarden; (ii) aantoonbaar bekend was bij de Ontvangende Partij voordat de Bekendmakende Partij deze meedeelde; (iii) rechtmatig is verkregen van een derde; (iv) aantoonbaar door de Ontvangende Partij tot stand werd gebracht, onafhankelijk van de mededeling op grond van deze Algemene Voorwaarden; of (v) bekend moet worden gemaakt op grond van wet- of regelgeving of vanwege een gerechtelijk bevel of verzoek van de overheid.
11.4. De bepalingen van dit artikel 11 blijven gedurende [5] jaar na de beëindiging van de Overeenkomst van kracht.

12. Privacy en gegevensbescherming
12.1. Elke partij dient de van toepassing zijnde wetgeving inzake gegevensbescherming in acht te nemen. De Klant verklaart en garandeert aan FG-Software dat hij het wettelijk recht heeft om alle persoonsgegevens mee te delen die hij op grond van deze Overeenkomst of in verband hiermee aan FG-Software ter beschikking stelt. FG-Software dient dergelijke persoonsgegevens (met inbegrip van maar niet beperkt tot Klantgegevens) te verwerken in overeenstemming met de Gegevensverwerkingsovereenkomst ('GVO'), zoals uiteengezet in Bijlage 2 bij deze Algemene Voorwaarden.
12.2. Als wijzigingen of toekomstige wijzigingen van de Gegevensbeschermingswetten ertoe leiden of zullen leiden dat een of beide Partijen de Gegevensbeschermingswetten niet naleven met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens op grond van deze Overeenkomst, dan zullen de Partijen alles in het werk stellen om onmiddellijk alle wijzigingen aan deze Overeenkomst overeen te komen die nodig zouden kunnen zijn om deze niet-naleving te verhelpen.

13. Garanties
13.1. Voor zover en in de grootst mogelijke mate waarin de toepasselijke wetgeving dit toestaat, wordt het SaaS-platform geleverd 'as is', 'zoals beschikbaar'. FG-Software onthoudt zich van alle andere uitdrukkelijke of impliciete verklaringen en garanties met betrekking tot enige aangelegenheid op grond van deze Overeenkomst, en voor zover de toepasselijke wetgeving dit toestaat, wijst FG-Software alle uitdrukkelijke en impliciete verklaringen en garanties af, met inbegrip van maar niet beperkt tot alle impliciete garanties van nauwkeurigheid of volledigheid van gegevens, geschiktheid voor een bepaald doel, verkoopbaarheid of niet-inbreuk.
13.2. Onverminderd het voorgaande begrijpt en aanvaardt de Klant dat het gebruik van het SaaS-platform op eigen risico van de Klant is en dat de Klant als enige verantwoordelijk is voor het gebruik ervan en voor alle eventuele schade aan de Klant.

14. Aansprakelijkheid
14.1. Beperking van aansprakelijkheid. De beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid die in deze bepaling en elders in de Overeenkomst worden uiteengezet, zijn van toepassing op alle aansprakelijkheden die voortvloeien uit deze Overeenkomst of die verband houden met het voorwerp van deze Overeenkomst. Dit houdt ook aansprakelijkheden in die voortvloeien uit contract, onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid) en de niet-nakoming van wettelijke verplichtingen, behalve voor zover uitdrukkelijk anders wordt bepaald in deze Overeenkomst. Onder voorbehoud van wat het toepasselijk recht maximaal toestaat, bedraagt de aansprakelijkheid van FG-Software op grond van deze Overeenkomst met betrekking tot elke gebeurtenis en elk kalenderjaar (of reeks van samenhangende gebeurtenissen) niet meer dan het Abonnementsgeld dat de Klant op grond van deze Overeenkomst aan FG-Software heeft betaald voor een periode van één (1) jaar voorafgaand aan de datum van de gebeurtenis (of de laatste van de reeks samenhangende gebeurtenissen) die aanleiding gaf tot de claim.
14.2. Overmacht. Geen van beide Partijen is aansprakelijk jegens de andere Partij met betrekking tot verliezen die voortvloeien uit een geval van overmacht, tenzij anders wordt bepaald in de Overeenkomst. Overmacht verwijst naar een gebeurtenis of een reeks samenhangende gebeurtenissen waarover de getroffen Partij redelijkerwijs geen controle heeft (waaronder storingen van het internet of een openbaar telecommunicatienetwerk, aanvallen van hackers, denial-of-serviceaanvallen, aanvallen of besmettingen met virussen of andere kwaadaardige software, stroomstoringen, arbeidsconflicten die een Derde Partij treffen, werkstakingen of vakbondsacties, wetswijzigingen, rampen, explosies, branden, overstromingen, rellen, terroristische aanslagen en oorlogen). Om elke twijfel uit te sluiten wordt opgemerkt dat een tijdelijke en korte onbeschikbaarheid van het SaaS-Platform niet tot enige aansprakelijkheid in hoofde van FG-Software leidt.
14.3. Indirecte aansprakelijkheid. FG-Software is in geen enkel geval aansprakelijk jegens de Klant voor enige indirecte, punitieve of bijzondere schade, gevolgschade of soortgelijke schade (met inbegrip van schade door winstderving, verlies van verwachte besparingen, verlies van omzet of inkomsten, gebruiksderving of productieverlies, verlies van zakelijke opportuniteiten, verlies of beschadiging van gegevens, verlies van databanken of software, verlies van klanten en contracten, verlies van goodwill, kosten van de aanschaf van vervangingsgoederen of -diensten en reputatieschade), ongeacht of deze schade voortvloeit uit nalatigheid, inbreuken op contractuele bepalingen of wettelijke verplichtingen, dan wel op enige andere wijze ontstaat, noch voor vorderingen van Derden. Elke Partij is verplicht de schade te beperken.

15. Vrijwaring
15.1. FG-Software dient de Klant te verdedigen tegen en schadeloos te stellen voor elke gegronde en naar behoren onderbouwde vordering van Derden voor zover een dergelijke vordering gebaseerd is op een inbreuk op de Intellectuele-eigendomsrechten van een dergelijke Derde door het SaaS-platform en met uitsluiting van vorderingen die voortvloeien uit (i) het ongeoorloofde gebruik van het SaaS-platform door de Klant; (ii) een wijziging van het SaaS-platform door de Klant of een Derde; en/of (iii) het ongeoorloofde gebruik van Materiaal van Derden door de Klant.
15.2. Een dergelijke verplichting tot schadeloosstelling is onderworpen aan de volgende voorwaarden: (i) FG-Software wordt onmiddellijk schriftelijk in kennis gesteld van een dergelijke vordering; (ii) FG-Software krijgt als enige zeggenschap over het verweer tegen en de regeling in der minne van een dergelijke vordering; (iii) op verzoek alsook op kosten van FG-Software verleent de Klant zijn volledige medewerking aan FG-Software bij het verweer tegen en de regeling in der minne van een dergelijke vordering; en (iv) FG-Software erkent geen enkele aansprakelijkheid van FG-Software met betrekking tot een dergelijke vordering en de Klant stemt evenmin in met eender welke regeling in der minne van een dergelijke vordering zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van FG-Software. Slechts indien aan deze voorwaarden voldaan is, vergoedt FG-Software de Klant voor de schade en de kosten die de Klant als gevolg van een dergelijke vordering lijdt, zoals in laatste aanleg toegewezen door een bevoegde rechtbank of zoals aanvaard door FG-Software in het kader van een minnelijk schikking.
15.3. Mocht het SaaS-platform naar het redelijke oordeel van FG-Software het voorwerp (kunnen) worden van een inbreukvordering vanwege een Derde Partij, dan heeft FG-Software het recht om naar eigen goeddunken en op eigen kosten: (i) het ((vermeende) inbreukmakende deel van het) SaaS-platform zodanig te wijzigen dat het niet langer inbreukmakend is terwijl het wel een gelijkwaardige functionaliteit behoudt; (ii) voor de Klant een licentie te verkrijgen om het SaaS-platform te blijven gebruiken in overeenstemming met deze Overeenkomst; of (iii) de betreffende Overeenkomst te beëindigen en aan de Klant een bedrag te betalen dat gelijk is aan een evenredig deel van het Abonnementsgeld dat op grond van deze Overeenkomst aan FG-Software werd betaald voor dat deel van het SaaS-platform dat het voorwerp van de inbreuk is.
15.4. Het voorgaande omvat de volledige aansprakelijkheid en verplichting van FG-Software en het enige verhaalmiddel van de Klant met betrekking tot enige inbreuk of vermeende inbreuk op eender welke Intellectuele-eigendomsrechten veroorzaakt door het SaaS-platform of om het even welk deel ervan.
15.5. De Klant dient FG-Software, zijn verbonden ondernemingen en zijn mandatarissen, directeuren, werknemers en agenten te vrijwaren, te verdedigen en schadeloos te stellen voor eender welke verliezen, uitgaven, kosten (inclusief redelijke advocatenhonoraria), aansprakelijkheden, schade of vorderingen vanwege Derden tegen een van de genoemde gevrijwaarde personen voor zover deze vorderingen ontstaan in verband met het gebruik van het SaaS-platform door de Klant (met inbegrip van maar niet beperkt tot zijn verbonden ondernemingen en zijn of hun mandatarissen, directeuren, werknemers of agenten) of door de Klant gepleegde inbreuken op de Intellectuele-eigendomsrechten van Derden of Materiaal van Derden, grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag, fraude of inbreuken op enige waarborgen of garanties op grond van deze Overeenkomst.

16. Audit
16.1. Elke audit met betrekking tot de naleving van deze Algemene Voorwaarden door de Klant en, in het bijzonder, de monitoring van het gebruik van het SaaS-platform zal van op afstand worden uitgevoerd via het SaaS-platform. Deze monitoring is voornamelijk gericht op, maar niet strikt beperkt tot, het detecteren van overmatig gebruik van de licentie en de opsporing van enig onredelijk gebruik van de opslagcapaciteit en API's van het SaaS-platform.

17. Looptijd en beëindiging
17.1. Het Abonnement van de Klant gaat in op de ingangsdatum zoals vermeld in het Orderformulier en geldt voor de duur van één (1) jaar. Na de eerste Abonnementsperiode wordt het Abonnement van de Klant automatisch en stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van telkens één (1) jaar, tenzij een van de Partijen de andere Partij schriftelijk op de hoogte brengt van haar voornemen om het Abonnement (en daarmee de Overeenkomst) te beëindigen, of indien de Overeenkomst wordt beëindigd om een van de redenen die in dit punt 17 worden vermeld. Elke beëindiging op eender welk moment wordt onmiddellijk van kracht, tenzij in onderling overleg anders wordt overeengekomen. Om elke twijfel uit te sluiten wordt opgemerkt dat het abonnementsgeld in een dergelijk geval niet wordt terugbetaald.
17.2. Beëindiging om dwingende reden door FG-Software. FG-Software kan de Overeenkomst beëindigen of de toegang tot het SaaS-platform, de Professionele Diensten, de Implementatiediensten of enige andere door FG-Software verleende diensten opschorten door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de Klant, indien de Klant het Abonnementsgeld niet betaalt aan  FG-Software vóór de vervaldatum of deze Algemene Voorwaarden (of andere voorwaarden van de Overeenkomst) niet naleeft en de Klant deze niet-betaling of niet-naleving niet binnen 15 dagen na de datum van een dergelijke kennisgeving verhelpt. De Klant erkent en aanvaardt dat elk gebruik van het SaaS-platform buiten het toepassingsgebied van de licentie zoals beschreven in de Overeenkomst - tenzij een dergelijk gebruik uitdrukkelijk schriftelijk werd goedgekeurd door een bevoegde vertegenwoordiger van FG-Software - en elk misbruik van de systeembronnen alsook het redelijke vermoeden van FG-Software dat de Klant het SaaS-platform gebruikt om de wet te overtreden of inbreuk te maken op de rechten van Derden, FG-Software het recht geeft om een of meer licenties die onder de Algemene Voorwaarden werden verleend met onmiddellijke ingang te beëindigen - of, naar goeddunken van FG-Software, op te schorten - wegens wezenlijke inbreuken door de Klant, zonder dat enige formaliteit vereist is en zonder afbreuk te doen aan enig ander recht of rechtsmiddel waarover FG-Software beschikt krachtens deze Algemene Voorwaarden of de toepasselijke wetgeving.
17.3. Beëindiging om dwingende reden door een Partij. Elke Partij kan deze Algemene Voorwaarden beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de andere Partij met ingang op de datum van afgifte van deze kennisgeving, indien de andere Partij het voorwerp wordt van een vrijwillige of onvrijwillige faillissements-, insolventie- of soortgelijke procedure, of anderszins wordt vereffend of haar activiteiten staakt.
17.4. Gevolgen van de beëindiging. De Klant begrijpt dat hij, als hij deze Overeenkomst beëindigt, niet langer toegang heeft tot het SaaS-platform en alle Klantgegevens die de Klant op dat platform heeft geplaatst. Bij de beëindiging van de Overeenkomst dient de Klant FG-Software onmiddellijk alle vergoedingen te betalen die krachtens de Overeenkomst tot en met de datum van beëindiging verschuldigd zijn. De Klant begrijpt dat FG-Software niet verplicht is om hem kopieën van deze Klantgegevens te verstrekken, noch om kopieën van deze Klantgegevens op het SaaS-platform te blijven bewaren. FG-Software bewaart Klantgegevens niet langer dan dertig (30) dagen na de beëindiging van de Overeenkomst. Indien de Klant hier bij de beëindiging van deze Overeenkomst om verzoekt, verstrekt FG-Software de Klant alle Klantgegevens die op het SaaS-platform opgeslagen zijn op een externe harde schijf of een andere digitale drager (volgens de keuze van FG-Software).  FG-Software rekent de Klant deze dienst aan tegen het tarief dat op het Orderformulier vermeld staat.

18. Geschillenbeslechting
18.1. De Partijen dienen zich redelijkerwijs in te spannen om geschillen, onenigheden of vorderingen die in verband met deze Overeenkomst ontstaan, te goeder trouw op te lossen. Wanneer dit nodig of opportuun is, dragen de Partijen het geschil over aan het hogere niveau binnen hun onderneming. Om elke twijfel uit te sluiten, wordt opgemerkt dat de beslechting van geschillen geen invloed heeft op de rechten van de Partijen om de Overeenkomst te beëindigen, noch op de andere rechten die de Partijen op grond van de Overeenkomst hebben.
18.2. Wanneer de Partijen hun geschil na 30 dagen niet in der minne hebben kunnen regelen, wordt het juridische geschil of de juridische vordering die voortvloeit uit of verband houdt met de Algemene Voorwaarden en/of het SaaS-platform door de bevoegde Belgische rechtbanken beslecht in overeenstemming met de Belgische wetgeving (voorkeursbepaling).
18.3. De Klant dient elke rechtsvordering aangaande het SaaS-platform binnen één jaar na het ontstaan van het geschil in te dienen, zo niet wordt hij geacht hieraan voor altijd te hebben verzaakt.

19. Varia
19.1. Niet-afwerving. De Klant stemt ermee in om tijdens de looptijd van de Overeenkomst en tot 12 maanden na de beëindiging ervan geen personeel van FG-Software direct of indirect in dienst te nemen als werknemer of op enige andere basis, en om geen pogingen in die zin te ondernemen. In de context van deze bepaling verwijst de term 'personeel' naar alle personeelsleden, werknemers of andere personen zoals freelancers of onderaannemers.
19.2. Splitsbaarheid. Indien een deel van de Overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, wordt dat deel in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving geïnterpreteerd en blijven de overige delen volledig van kracht. Voor zover eender welke inhoud op het SaaS-platform strijdig of niet in overeenstemming zou zijn met de Overeenkomst, heeft de Overeenkomst voorrang.
19.3. Geen verklaring van afstand. Indien FG-Software nalaat een bepaling van de Overeenkomst af te dwingen, mag dit niet worden beschouwd als een verzaking aan een dergelijke bepaling of aan het recht een dergelijke bepaling af te dwingen.
19.4. Blijvende geldigheid. De rechten van FG-Software op grond van de Overeenkomst blijven ook na beëindiging van de Overeenkomst bestaan.
19.5. Niet-overdracht. De Klant mag geen van zijn rechten of verplichtingen op grond van deze Overeenkomst overdragen of anderszins toewijzen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van FG-Software. De toestemming van FG-Software moet per aangetekende brief worden gevraagd, met vermelding van de identiteit van de kandidaat-overnemer. Onder voorbehoud van de hierin opgenomen beperkingen inzake overdracht, wordt overeengekomen dat de bepalingen van de Overeenkomst ten goede komen aan en bindend zijn voor de Partijen en hun respectieve erfgenamen, wettelijke vertegenwoordigers, opvolgers en rechtverkrijgenden.
19.6. Wijzigingen. Deze Overeenkomst kan slechts worden gewijzigd of geamendeerd door middel van een schriftelijke overeenkomst, ondertekend door een naar behoren gemachtigde vertegenwoordiger van beide Partijen.
19.7. Publiciteit. Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, heeft FG-Software het recht om handelsmerken of andere merken van de Klant (met inbegrip van de bedrijfsnaam van de Klant) te gebruiken voor marketing- of promotiedoeleinden zoals (maar niet beperkt tot) klantenreferenties op de website van FG-Software, de aankondiging van een nieuwe Klant en verkooppresentaties.
Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.  Voor zover van toepassing, is de Overeenkomst onderworpen aan en dient zij te worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van België. Het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken is niet van toepassing op deze Overeenkomst. De Partijen onderwerpen zich aan de exclusieve bevoegdheid van de bevoegde rechtbanken van Gent, arrondissement Dendermonde.

Klaar Voor Een Succesvolle Samenwerking?

Neem vandaag nog contact op met ForGrowth om te beginnen met het optimaliseren van jouw bedrijfsprocessen en groei met ForGrowth!
Boek je gratis demo